12/07/2024

Generalforsamlingen 2016 referat

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

Jonas B. Kristensen

2. Valg af dirigent

Henrik B. Aagaard

3. Formandens beretning

Ny delegeret: Matias blev udnævnt som delegeret i 2015.

Godt antal konkurrencer i Danmark. Tæt på en pr. måned.

Utroligt boom i antal af nye deltagere i slutningen af året.

4. Regnskabsaflæggelse

Godkendt af Bilags konsulent

7171kr. primo

10 kr. pr deltager pr konkurrence til DSF

8169kr. ultimo

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen

6. Fastsættelse af kontingent

Som foregående år

7. Godkendelse af budget

Der skal skaffes nye displays og ledninger til displays for ca 5000 kr.

8. Valg af formand

Henrik Buus Aagaard er genvalgt 10 stemmer

9. Valg af kasserer

Lars Vennike Nielsson er genvalgt 10 stemmer

10. Valg af næstformand

Camilla Nielsson er genvalgt med 10 stemmer

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter

Jonathan Midjord Shapira vælger at træde ud af bestyrelsen på GF.

Matias Rasmussen er valgt til bestyrelsen

Jonas Balck Kristensen er valgt til bestyrelsen

Mikela Elleby Jørgensen er valgt som suppleant

12. Valg af 1 bilagskonssulent

Oscar Roth Andersen er valgt som BK

13. Eventuelt

Speedcubing.dk

Vi gør Facebook grupperne mere offentligt, og synlige. 

Link fra WCA til DSF-facebook

Økonomi bilag

Et lille dokument for at have flere/bedre bilag i DSFs regnskab.

Tilføj kontonummer.

Man bliver valgt for et år af gangen så følgende poster skal der stemmes om:

Formand

Henrik Buus Aagaard (villig til genvalg)

Kasserer

Lars Nielsson (villig til genvalg)

Næstformand

Camilla Jul Nielsson (villig til genvalg)

2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter

Kirstine Buus Aagaard (ikke villig til genvalg)

Jonathan Midjord Shapira (villig til genvalg)

Suppleant

Matias Rasmussen (villig til genvalg) (Bestyrelsen foreslår at Matias overtager Kirstines post)

(En ny suppleant skal vælges)

Revisor

Oscar Roth Andersen (villig til genvalg)