12/07/2024

Generalforsamlingen 2021 referat

1. Valg af stemmetællere

Gøres gennem Strawpoll.me. Gøres anonymt men opsættes af Daniel.

2. Valg af dirigent

Fredrik Trondhjem er valgt.

3. Formandens beretning

Vi fik afholdt 6 konkurrencer, startede godt. Vi havde haft 11 konkurrencer hvis vi ikke skulle have aflyst pga. corona, men forventeligt ville vi have haft omkring 15 konkurrencer i det år, som havde været en god mængde.

4. Regnskabsaflæggelse

9.792,20 kr i overskud. I alt 44.276,73 kr. Oscar har godkendt regnskabet.

5. Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringer

Følgende 4 forslag er modtaget:

 1. DSFs bankkonto og CVR som en del af vedtægterne.
  • Baggrund: Så foreningen kan have en nemkonto så DSF kan modtage støtte fra f.eks. kommuner.
  • Tilføj til paragraf 1:
   1. Stk. 5. Foreningens CVR nummer er 32800874.
   2. Stk. 6. Foreningens Reg. nr. er 1726 og Konto nr. er 0751450885.
    1.  Punkt 2 afvist.
   3. Stk. 6. Forenings bankkonto kan tilgåes af formanden og kasseren.
  • Forslag 1, punkt 1 og 3 er vedtaget.
 2. Opdatere paragraffen om medlemskab: Specificere at dem der pt. er medlemmer ikke automatisk er medlem, men derimod har krav på det. Dette kan evt. gøres ved tjek-ind under konkurrencer og bekræfte første gang man deltager om man vil være medlem. Derefter ændringer kan sendes ved mail.
 3. Specificer at visse til konkurrencer kan grupper af personer undtages for at betale kontingent.
  • Forslag 2 og 3 sammenlægges og det foreslås at omskrive hele paragraf 3 i vedtægterne fra:
   1. Stk. 1. Ethvert medlem, bosiddende i Danmark eller udenlandsdansker deltagende i en dansk konkurrence, der har lyst til at arbejde med foreningens formål, kan optages.
   2. Stk. 2. Ethvert medlem skal betale kontingent til Dansk Speedcubing Forening
   3. Stk. 3. Medlemskab er obligatorisk for enhver, der ønsker at deltage i Dansk Speedcubing Forenings aktiviteter.
   4. Stk. 4. Medlemskontingentet betales løbende ved konkurrencer, idet det er indeholdt i deltagergebyret for konkurrencer. Efter at have betalt medlemskontingentet bliver man medlem.
   5. Stk. 5. En ikke-deltagende person kan også indmeldes i foreningen ved at betale kontingent. Kontingentet er det samme som til enhver anden aktivitet og kan betales online til foreningen eller gøres i person til en aktivitet til et medlem af bestyrelsen.
   6. Stk. 6. Et medlemskab varer, fra der er betalt kontingent til en aktivitet, og til udgangen af den 14. måned derefter.
   7. Stk. 7. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
  • Til
   1. Stk. 1. Enhver person, bosiddende i Danmark eller udenlandsdansker deltagende i en dansk konkurrence, der har lyst til at arbejde med foreningens formål, kan optages.
   2. Stk. 2. Ethvert medlem skal betale kontingent til Dansk Speedcubing Forening
   3. Stk. 3. Medlemskab er valgfrit for enhver, der deltager i Dansk Speedcubing Forenings aktiviteter.
   4. Stk. 4. Medlemskontingentet betales løbende ved konkurrencer, idet det er indeholdt i deltagergebyret for konkurrencer. Efter at have betalt medlemskontingentet kan man vælge at blive medlem.
    1. Stk. 4.1. Bestyrelsen kan fritage grupper af personer for betaling af kontingent ved aktiviteter. 
   5. Stk. 5. En ikke-deltagende person kan også indmeldes i foreningen ved at betale kontingent. Kontingentet er det samme som til enhver anden aktivitet og kan betales online til foreningen eller gøres i person til en aktivitet til et medlem af bestyrelsen.
   6. Stk. 6. Hvis man opfylder kriterierne for at blive medlem skal man aktivt tilkendegive, at man ønsker at være medlem. Foreningen opbevarer medlemmets navn, fødselsdato og kontaktoplysninger på dem. 
   7. Stk. 7. Et medlemskab varer, fra der er betalt kontingent, til udgangen af den 14. måned derefter og fortsætter såfremt der deltages i nye aktiviteter eller man aktivt meddeler at man ikke vil være medlem længere.
   8. Stk. 8. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.
  • Forslag 2 og 3 er godkendt.
 4. Paragraf 5 stk 5 ændres:
  • Fra:
   1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  • Til:
   1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan stadig vælge at drøfte forslaget hvis det er i hænde mindre end 8 dage før generalforsamlingen.
  • Forslag 4 afvises.

6. Fastsættelse af kontingent

DSF bestyrelsen foreslår at sætte gebyret på 25 kr. Det er 5 kr højere, for yderligere at hjælpe med EM 2022 forberedelse.

Kontingentet er sat til 25 kr.

7. Godkendelse af budget

 1. Kort overslag for DSF for 2021. Alt er kun forventninger, og ikke forudsigeligt da vi ikke er sikre på hvornår vi kan afholde konkurrencer igen. Derudover håber vi på at kunne få et overskud ved hver konkurrence.
 2. Standard omkostninger for afholdelse af konkurrencer, udregnet over forventede antal deltagere i linket: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10X_yq0CdhmhsQkkz5LkZXRiGfn11tMod7UN-OBVfCbc/edit?usp=sharing
 3. Budgetter/overslaget er godkendt.

8. Valg af formand (Henrik Buus Aagaard er villig til genvalg)

Genvalgt enstemmigt.

9. Valg af kasserer (Lars Vennike Nielsson er villig til genvalg)

Lars Vennike Nielsson er villig til genvalg. Oscar Roth Andersen stiller op, og Lars trækker sig.

Oscar Roth Andersen er ny kasserer.

10. Valg af næstformand (Camilla Jul Nielsson er villig til genvalg)

Genvalgt enstemmigt.

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

Christian Smedegaard, Daniel Vædele Egdal, Mikela Elleby Jørgensen og Thor Muto Asmund er villige til genvalg til bestyrelsen, Lucas Hansen er villig til genvalg som suppleant.

Daniel Vædele Egdal, Mikela Elleby Jørgensen og Thor Muto Asmund forbliver som bestyrelsesmedlemmer. Lars Vennike Nielsson bliver nyt bestyrelsesmedlem.

Christian Smedegaard vinder afstemning mod Lucas Hansen som suppleant.

12. Valg af 1 bilagskontrollant

Fredrik Trondhjem er enstemmigt valgt.

13. Eventuelt

 1. Status vedrørende regionale cubingforeninger i Danmark.
  • RSF afholder generalforsamling i marts.
   1. Fremtidige lokaler er uvist pt. 
  • ST afholde generalforsamling i februar
   1.  Fremtidigen er lidt uvist pga nye regler om et vis antal medlemmer bosat i kommunen.
  • Aarhus foreningen:
   1. pt. ‘lukket’ pga corona. generalforsamling afholdes slut forår/start sommer. 
 2. Oprettelse af “lokale-vidensbank” til når vi kan have konkurrencer igen.
  • Opsætte en google-form og linke fra hjemmesiden hvor man kan sende lokale-idéer.
  • Medlemmer af bestyrelsen kan håndtere et google sheet hvor vi skriver gode lokaler ned så vi er godt forberedte med konkurrencer når vi lovligt må.
 3. Forlæng medlemskab med x antal måneder pga corona.
  • Alle nuværende medlemskaber forlænges med 12 måneder.

Mødet er hævet kl 21:34.