12/07/2024

Vedtægter

Download som PDF

Vedtægter for Dansk Speedcubing Forening

§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Speedcubing Forening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense.

Stk. 3. Foreningen er anderkendt af World Cube Association.

Stk. 4. Foreningens hjemmeside er http://www.danskspeedcubingforening.dk/

Stk. 5. Foreningens CVR nummer er 32800874.

Stk. 6. Forenings bankkonto kan tilgåes af formanden og kasseren.

§2. Foreningens formål er

Stk. 1. Foreningen har til formål at udbrede kendskab til speedcubing

Stk. 2. Foreningen har til formål at udbyde kontinuerlige speedcubing-aktiviteter og konkurrencer

Stk. 3. Foreningen er medlem af World Cube Association og deler værdigrundlag med denne

Stk. 4. Dansk Speedcubing Forening anderkender lokalforeninger som deler foreningens værdigrundlag

§3. Medlemsoptagelse og kontingent

Stk. 1. Enhver person, bosiddende i Danmark eller udenlandsdansker deltagende i en dansk konkurrence, der har lyst til at arbejde med foreningens formål, kan optages.

Stk. 2. Ethvert medlem skal betale kontingent til Dansk Speedcubing Forening

Stk. 3. Medlemskab er valgfrit for enhver, der deltager i Dansk Speedcubing Forenings aktiviteter.

Stk. 4. Medlemskontingentet betales løbende ved konkurrencer, idet det er indeholdt i deltagergebyret for konkurrencer. Efter at have betalt medlemskontingentet kan man vælge at blive medlem.

Stk. 4.1. Bestyrelsen kan fritage grupper af personer for betaling af kontingent ved aktiviteter. 

Stk. 5. En ikke-deltagende person kan også indmeldes i foreningen ved at betale kontingent. Kontingentet er det samme som til enhver anden aktivitet og kan betales online til foreningen eller gøres i person til en aktivitet til et medlem af bestyrelsen.

Stk. 6. Hvis man opfylder kriterierne for at blive medlem skal man aktivt tilkendegive, at man ønsker at være medlem. Foreningen opbevarer medlemmets navn, fødselsdato, kontaktoplysninger, og hjemmehørende kommune.

Stk. 7. Et medlemskab varer, fra der er betalt kontingent, til udgangen af den 14. måned derefter og fortsætter såfremt der deltages i nye aktiviteter eller man aktivt meddeler at man ikke vil være medlem længere.

Stk. 8. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§4. Ekskludering

Stk. 1. Medlemmer der ikke lever op til foreningens formål og værdiggrundlag kan ekskluderes af den siddende bestyrelse med 2/3 stemmeflertal.

Stk. 2. Et medlem som er blevet eller står over for ekskludering skal have mulighed for at få sagen forelagt på Generalforsamlingen.

§5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest medio februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen:

 1. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.
 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, kun ved personligt fremmøde.
 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der er fyldt 15 år.
 4. Medlemmer mellem 12-14 år er stemmeberettigede ved skriftlig fuldmagt fra en forælder/værge. Forælder/værge er stadig stemmeberettigede for medlemmer mellem 12-14 år hvis der ikke er udfyldt fuldmagt.
 5. Forælder/værge til medlemmer, der ikke er fyldt 12 år har stemmeret.

Stk. 4. Valgbare på Generalforsamlingen er medlemmer over 16 år.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand – Lige år
 9. Valg af kasserer – Ulige år
 10. Valg af næstformand – Ulige år
 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Lige år
 12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Ulige år
 13. Valg af 1 suppleant – Hvert år
 14. Valg af 1 revisor – Hvert år
 15. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden. Undtagelse, se §10 stk.1.

§6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

Stk. 3. Den ekstraordinære generalforsamling træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden. Undtagelse, se §10 stk.1.

§7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren, næstformanden, 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Alle poster i bestyrelsen vælges for en toårig periode af generalforsamlingen, på nær suppleanten, som er en etårig periode.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3.1 Foreningens regnskab føres af kassereren

Stk. 3.2 Medlemsregisteret føres af en person udpeget af bestyrelsen

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.

§9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§11. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§12. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 16.01.2010.

Stk. 2. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 01.02.2014

Stk. 3. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22.02.2015

Stk. 4. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 14.01.2017

Stk. 5. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 27.01.2018

Stk. 6. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 09.02.2019

Stk. 7. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 09.02.2020

Stk. 8. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 30.01.2021

Stk. 9. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 16.01.2022

Stk. 10. Ændringer vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 04.02.2023