12/07/2024

Generalforsamlingen 2022 referat

Generalforsamlingen blev afholdt den 16. januar i Frydenhøjhallen, Pauserummet, Egevolden 106c, 2650 Hvidovre. Den blev afholdt som afslutning på WCA-konkurrencen, som kan findes her: https://www.worldcubeassociation.org/competitions/DSFGeneralforsamlingen2022

1. Valg af stemmetællere

Thomas og Clara

2. Valg af dirigent

Rasmus Stub Detlefsen

3. Formandens beretning

Der er ikke meget at berette efter endnu et år med begrænset aktivitet grundet Covid-19. Daniel har haft en stor rolle i at holde ting kørende, hvor formanden har haft travlt grundet familieforøgelse. Thor, Callum og Malte har hjulpet en del. Formanden udtrykker glæde ved at generalforsamlingen primært kan afholdes fysisk igen. Der har været og vil i den kommende tid skulle bruges meget energi på at forberede EM 2022.

4. Regnskabsaflæggelse

Solidt overskud, donation fra Speedcubing Tårnby. Der har været omsætning for DSF på ca 38.000, og der afventer nogle overskud fra VSF og RSF på ca 14.000. 

Regnskabet er godkendt af revisor Fredrik Trondhjem.

5. Behandling af indkomne forslag

Vedtægtsændringer – tilføjelser

Paragraf 4 stk 2:
Et medlem som er blevet eller står over for ekskludering skal have mulighed for at få sagen forelagt på Generalforsamlingen.
Vedtaget

Paragraf 5 stk 4 (ryk derefter de andre punkter op med en): Valgbare på Generalforsamlingen er medlemmer over 18 år
Forslag for at sætte den til 16
Der skal skrives ind hvem der kan vælges. 
Vedtaget at det skal være 16
18 år frafalder og punkterne skal derefter justeres

Paragraf 6 Stk 3 (kopi af paragraf 5 stk. 7):
Den ekstraordinære generalforsamling træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden. Undtagelse, se §10 stk.1.
Vedtaget

Vedtægtsændringer – ændringer

 1. Paragraf 5 Stk 4, 12
  Før: Valg af 1 bilagskontrollant
  Ændres til: Valg af 1 revisor – Vælges hvert år
  Vedtaget
 2. Paragraf 7 Stk. 1:
  Før: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren, næstformanden 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 8 personer.
  Ændres til: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren, næstformanden, 4 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Alle poster i bestyrelsen vælges for en toårig periode af generalforsamlingen, på nær suppleanten, som er en etårig periode. 

  Forklaring at det vil betyde noget robusthed for foreningen.
  Vedtaget
 3. Paragraf 5 Stk. 4. Tilføjelse af år
  1. 1. Valg af formand – Lige år
  2. 2. Valg af kasserer – Ulige år
  3. 3. Valg af næstformand – Ulige år
  4. 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer- Lige år
  5. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer- Ulige år
  6. 6. Valg af 1 suppleant – Hvert år

   Vedtaget

Diskussion om EM 22

Thor kender en autoriseret revisor – Franks bror

Callum og Mikela orienterer om det igangværende arbejde og spørger efter input fra forsamlingen. Følgende punkter vendes:

Uvished pga corona, men vi tror det går. Logo, stoleudlejning, frivillige og forældre, deltagergrænse, AV, skiftet lokale fra Bella Center til Valbyhallen. 

Registreringsprocedure og staff.

Kvalifikationstider: Ligner dem fra Hollands bud. Mindre plads til BigBLD og FMC og hårdere kvalificering.

Kan ikke bruge betaling via WCA fordi betalingsmetoden ikke fungere til større konkurrencer.

Hårde clockcovers 3D printes til EM som derefter kan gå til DSF.

6. Fastsættelse af kontingent

Daniel – Sætte ned/ fjerne kontingent
Lige nu er kontingentet 25 kr.
Hvis EM tager hele kassen er det godt at have de 25 kr.
Måske skulle vi sætte den op til 50 kr. og ikke spare op med større deltagergebyrer.

Vedtaget at kontingentet fortsætter med at være 25 kr

7. Godkendelse af budget

Støtte til EM
Evt. købe 12 timere fra nedlukkede KubeNinja 

Vedtaget

8. Valg af formand

Henrik Buus Aagaard genopstiller
Genvalgt

9. Valg af kasserer

Oscar Roth Andersen genopstiller
Genvalgt

10. Valg af næstformand

Camilla genopstiller men trækker sig ved modkandidater
Det bliver foreslået at Thor stiller op – Det vil han gerne. 
Thor Muto Asmund bliver valgt som ny næstformand

11. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

2 årig periode: Daniel Vedele Egdal og Mikela Elleby Jørgensen
Genvalgt

1 årig periode: Camilla, Lars og Callum stiller op. Da der er tre kandidater får de mulighed for at præsentere sig selv.
Lars: vil gerne fortsætte pga erfaring og mener han giver gode indput. Derudover har han mest styr på foreningsbanken.
Camilla: er ikke til mødet pga sygdom.
Callum: har været til 5 generalforsamlinger og har været med til at organisere en del konkurrencer og som lead orga på EM vil han gerne have DSF’s holdning at kende hurtigt og kunne få kontakt hurtigt. Callum er på WCA Board, hvordan har han tænkt sig at tage beslutninger der ift at være med i DSF bestyrelsen. Callum ser det som uafhængigt.
Der er et par stykker med online pga. corona som gerne vil stemme – må de det? I vedtægterne kan det tolkes som at de må, så de stemmer med.
Der foretages afstemning og Lars Vennike Nielsson og Callum Goodyear vælges

Suppleant: Lucas og Mads stiller op, Christian trækker sig.
Lucas Hansen bliver valgt som suppleant

12. Valg af 1 bilagskontrollant / revisor

Fredrik Trondhjem vælges

13. Eventuelt

Brug af de kumulative tidsgrænser til flere discipliner (Callum)

Der diskuteres cutoff vs cumulative

Flere arrangører til konkurrencer (Callum)

Opfordring til at hjælpe til for folk.

Konkurrencerække med tema i Danmark (Callum)

Alfabet – måske et andet tema?
Køre en serie hvor der giver point at være med og hvordan man placerer.
Der vedtages ikke noget.

Mødet hævet kl 17:18.

Referant: Daniel V. Egdal
Underskrevet af dirigent Rasmus Stub Detlefsen